Çorlu Avukat Haber

Ceza mahkemelerinde dava açma yetkisi Cumhuriyet savcılarına tanınmıştır. Bireylerin herhangi bir suçtan dolayı mağduriyet içerisinde olmaları halinde Cumhuriyet savcısına şikâyette bulunmaları gerekmektedir. Şikâyetin akabinde savcı gerekli araştırmayı, incelemeyi yapacak ve gerek görürse kamu adına ceza davası(kovuşturma aşaması) açacaktır. Savcı da bu kovuşturmanın kamu adına tarafıdır.

Bu hususta vatandaşların sıklıkla yaptığı hatalar arasında konusu suç olmayan hukuk mahkemelerinin görev alanına giren(alacak, temerrüt, boşanma vs.) anlaşmazlıkların varlığı halinde savcılığa müracaat etmelerini örnek olarak gösterebiliriz. Hukuk davalarına konu oluşturan durumlar usul gereği savcılığa şikayet edilemeyecektir. Bir başka husus ise suç duyurusu ile şikayetin yaygın olarak aynı anlamda kullanılması ile alakalıdır. Şikâyet bizzat mağdur tarafından yapılırken; suç duyurusu(ihbar) suçun bizzat muhatabı olmayan şahıslar tarafından da yetkili makamlara bildirilebilir.

Türk Ceza Kanunu(TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) tarafından öngörülmüş düzenlemeler ışığında ceza yargılaması sürecini, soruşturma ve kovuşturma olarak iki temel aşamada ele alabiliriz. Ancak öncelikli olarak soruşturma aşamasının esas unsuru olan şikayet bahsini ele alalım;

Ceza Hukukunda Şikayet Sistemi Nasıl İşlemektedir?

TCK’da suçlar kural olarak yetkili birimlerce re ‘sen kovuşturulur. Bunun manası da şudur ki; mağdur şikayetçi olmasa dahi suçu işleyen kişi kamu adına cezalandırılır. Ancak bazı hafif suçların kamu tarafından cezalandırılması, kanunda düzenlendiği üzere mağdurun şikayetine bağlanmıştır. Şikayetin yapılmasına yönelik kanunda herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Ancak yazılı şekilde sunulmasında fayda vardır. Şikayet; Cumhuriyet Savcılığı’na veya yetkili kolluk makamlarına başvurmak suretiyle müşteki sıfatıyla maruz kalınan suçun ve –biliniyorsa- faillerin cezalandırılmasına yönelik taleplerin sunulması işlemidir. Söz konusu şikayette suçun işlendiği yer (olay mahalli), -biliniyorsa- failin kimlik, adres ve iletişim bilgileri, şikayetçinin şahsına ait adres ve iletişim bilgileri, olayın görgü tanıklarına ait adres ve iletişim bilgileri, deliller, iz ve emareler ayrıntılı bir biçimde belirtilmelidir. Mağdur şahıs savcılığa yahut kolluk makamlarına başvurmaz ise, 6 aylık hak düşürücü süre sonucunda müşteki olabilme sıfatını kaybedecek, şikayette bulunma hakkı sona erecektir. Bu süre mağdurun, fiili veya faili öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Ceza Avukatı

Nasıl ki tıp literatüründe erken teşhis hayat kurtarır şeklinde bir slogan varsa bu durumu Ceza Hukuku alanına da yansıtabilmek mümkündür. Bireylerin isnat edildikleri suçun soruşturma, kovuşturma ve temyiz aşamalarında mutlaka Ceza Hukuku alanında uzman bir avukata başvurmaları yararlı olacaktır. Burada avukatların yaygın olarak kullandığı ‘uzman ceza avukatı’ ibaresinin yanlış lanse edildiği kanaatindeyiz. Zira iyi bir avukatın sadece Ceza Hukuku alanında değil her alanda yeterli uzmanlık ve birikime sahip olması gerekir. Ceza yargılamalarında salt Ceza Hukukunun geçerli olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu konuda Anayasal hükümlere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ve Ceza Usul Hukukuna hâkim olan ve olaylara geniş bir perspektiften bakabilen avukatlara başvurulmasında fayda vardır.

Özellikle şikayet aşamasında eksiksiz bir şikayet dilekçesi hazırlanması bu hususta hayatî bir önem taşımaktadır. Şikayet dilekçesinde var olabilecek eksikliklerden dolayı savcılık takipsizlik kararı verebilmekte ve müştekiler bu durumlarda büyük hak kayıplarına uğrayabilmektedir. İki taraftan olayı yorumlamak gerekirse; kovuşturma aşamasına geçilmiş durumlarda ise sanık hakkında beraat veya suçun varlığı maddî olarak ortada ise en alt sınırdan ceza alması bir avukatın yardımıyla gerçekleşebilecektir.

Velhasıl insanların doğrudan özel yaşamlarına ve şahsi haklarına müdahaleler Ceza Hukukunun konusunu teşkil etmektedir. Örnek vermek gerekirse kasten öldürme suçunun bir alacak davasından daha önemli sonuçlar doğurabileceği aşikardır. Bu nedenle bu tür davalar riske edilmemesi gereken ve ceza avukatı ile takip edilebilecek davalardır.

Çorlu Boşanma Avukatı Çorlu Ceza Avukatı Çorlu Aile Avukatı Çorlu Avukat Çorlu Avukat Numaraları